ยูสด์คาร์ดี P.K. อ่อนนุช จากคอลัมน์ used guide ในหนังสือ auto weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 26 วันที่ 7-13 เดือน7 ปี2542 ยูสด์คาร์ดี P.K. อ่อนนุช จากคอลัมน์ used guide ในหนังสือ auto weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 26 วันที่ 7-13 เดือน7 ปี2542