‘วิชัย บริการ’ ตลาดรถยนต์ P.K. จากคอลัมน์ เปิดเต้นท์ ในหนังสือ วัฏจักรรถ ปีที่ 7 ฉบับที่ 377 วันที่ 13-13 เดือน12 ปี2538