ดีที่สุดบริการ สวนกระแสเศรษฐกิจ พัฒนาองค์กร ยกระดัีบบริการ จากคอลัมน์ สเปเชียล รีพอร์ต ในหนังสือ รถวันนี้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 439(525-1078) วันที่ 9-16 เดือน6 ปี2552